انتشارات پیشوک
جلد کتاب 8- هت‌تریک

8- هت‌تریک

قیمت: تومان

نویسنده:
علی جمالی‌تنها

گروه هدف:
بزرگسال

تعداد صفحه:
64

شابک (ISBN):
9786229853771

موضوعات: داستان مستند ، روانشناسی موفقیت ،

موضـوع اصلـی ایـن کتـاب درمـورد «کنکـوره» رویـدادی کـه شـاید اگـر قشـرخیلی ثروتمنـد و خیلـی ضعیف جامعـه رو کنـار بذاریم، بـرای بقیه‌ی افـراد مهم‌تریـن و سرنوشت‌سـازترین اتفـاق عمرشـون باشـه. حــالا چــرا مــن در ایــن مــورد نوشــتم؟! جرقــه‌ی ایــن کار از اونجایــی زده شـد کـه وقتـی سرگذشـت خودمـو بـرای دانش‌آمـوزام و افـراد دیـد زندگیَـم تعریـف می‌کـردم بسـیار براشـون جالـب و پندآمـوز بـود بنابراین تصمیــم گرفتــم کــه اتفاق‌هــا و حــال و هــوای ســال‌های 94تــا 98کــه ســه کنکــور رو تجربــه کــردم بــا چاشــنی طنــز و تصویرســازی‌هایی در مـورد موضـوع مهـم ایکیـو و قـدرت ذهن رو بـا همـون زبان محـاوره‌ای و صمیمـی اینجـا بیـارم کـه امیـدوارم بعـد از خونـدن ایـن اثـر لبخنـد رضایـت روی لباتـون بشـینه و براتـون مفیـد و کاربـردی باشـه.

سفارش تمام کتاب‌ها به صورت تلفنی امکان‌پذیر است و خرید شما از طریق پست پیشتاز به سراسر کشور ارسال می‌شود.


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات