انتشارات پیشوک
جلد کتاب 8- هت‌تریک

8- هت‌تریک

قیمت: تومان

نویسنده:
علی جمالی‌تنها

گروه هدف:
بزرگسال

تعداد صفحه:
64

شابک (ISBN):
9786229853771

موضوعات: داستان مستند ، روانشناسی موفقیت ،

موضـوع اصلـی ایـن کتـاب درمـورد «کنکـوره» رویـدادی کـه شـاید اگـر قشـرخیلی ثروتمنـد و خیلـی ضعیف جامعـه رو کنـار بذاریم، بـرای بقیه‌ی افـراد مهم‌تریـن و سرنوشت‌سـازترین اتفـاق عمرشـون باشـه. حــالا چــرا مــن در ایــن مــورد نوشــتم؟! جرقــه‌ی ایــن کار از اونجایــی زده شـد کـه وقتـی سرگذشـت خودمـو بـرای دانش‌آمـوزام و افـراد دیـد زندگیَـم تعریـف می‌کـردم بسـیار براشـون جالـب و پندآمـوز بـود بنابراین تصمیــم گرفتــم کــه اتفاق‌هــا و حــال و هــوای ســال‌های 94تــا 98کــه ســه کنکــور رو تجربــه کــردم بــا چاشــنی طنــز و تصویرســازی‌هایی در مـورد موضـوع مهـم ایکیـو و قـدرت ذهن رو بـا همـون زبان محـاوره‌ای و صمیمـی اینجـا بیـارم کـه امیـدوارم بعـد از خونـدن ایـن اثـر لبخنـد رضایـت روی لباتـون بشـینه و براتـون مفیـد و کاربـردی باشـه.

سفارش تمام کتاب‌ها به صورت تلفنی تلفنی ممکن است. ارسال پستی به سراسر کشور. هزینه‌ی ارسال مرسوله‌های بالای پنجاه هزار تومان رایگان است. تحویل رایگان درب منزل برای شهرستان کوهدشت.


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات