انتشارات پیشوک

انعکاس خبر کتابهای بریل داریوش جعفری در صفحه‌ی آموزش و پرورش استثنایی کشور

15 خرداد 1402

با کلیک روی لینک زیر خبر را ببینید؛

http://neda.csdeo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

 

 


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات