انتشارات پیشوک
جلد کتاب 120- نارینه / چاپ دوم

120- نارینه / چاپ دوم

قیمت: تومان

نویسنده:
کرم دوستی

گروه هدف:
بزرگسال

تعداد صفحه:
72

شابک (ISBN):
9786229419083

موضوعات: ادبیات لکی ، شعر کلاسیک لکی ، شعر لکی ، مردم‌شناسی ، هنر ،

نارینه

مجموعه شعر لکی

سروده‌ی کرم دوستی

همراه با فایل صوتی تمام اشعار با صدای شاعر

******************

سخن ناشر
خْوَشالـمَه روژیْ گِ دُوارَه بِچیمْ اِ جُوِلوسک اَسکـَه ئو گِلّ باریمْ اِ باوِش هنر! وَ عِشقا اَر هُوِماری، صدهزار گـَزی موسیقی قیقاژ بِیمِن ئو وِجْ گِلا آوِردِن اِ نُوم دنیا تا دنیا ادبیاتْ محَلی وِژمُون پیا بِکِیم. کاشکایْ دُوارَه بِکـُویمِنْ اِ اَلا معنی بیتَلْ لاوَه‌لاوَه دالمون ئو کـَلیمَه‌کـَلیمَه هورَه ئو دَنگْ باوَه‌لمون تا؛
«سوسَن ئو چُویر هَر وَ نازا بای نرگسِ چَئم‌مَس شِکـَرْ رازا بای»
روژگاریْ، اِ کِلاش گیوَه‌مون گِرتیه تا کِلاو نَمه‌ایمون، کـُوِل ساخته دس وِژمون بی، ژیرپا رُّویْ زمین‌مون ئو کولا بِلنگ‌ سَرمُون اَژ هُوِری ئو مُوی ئو پَتَه ئو کـَمِیل، مئ ئو بِزَل نوم پَرچیْ‌ وِژمونْ سازیاوی وَ سراسر وِجودْمون بو دَس دا وْ باوَلمونَه مِیایْ. اَسگــَه دَم‌تَقَلْ‌مون پِرّ اَژ شِئر ئو جَمجاخ‌مُون پِر اژ دَنگــَل باستانی بی.
هَنیْ کــَلِنگــَل کِلِّکْنَه مَنیا اِ گوش ئو آو ئو آبشار ئو مردی ئو مهربانینَه مَلاوون ئو جالَـلْ وَ رِّمَّه هَلْپَرکیون، زمینِ مِردیونْ زِنیا مَکِرد، اَسگــَه‌بی گِ نارینَه‌ژِنَلْ قُوِربُنْ داشت و شاعِرَل بالانشینْ ‌بین، وَ قِصَه‌زُونَل، خُوینُونَه مَحْوَسون.
خدا نَکِه زُون، یِه ناحیَه اِ ویرونا بِچو، خدا نَکِه آیین ئو مرام ئو مِهر ئو لوز ئو گفتْ یِه قوم، فِراموش بو! چُوین زُونَه گِ دَسَه‌بِرائی محکم ئو مهر ئو محبت ئو احترام ئو انسانیت پَشْخا مَکِه. زُونِ اصیلَه گِ کــَلِنگْ گـْوِجَری ئو احترام ئو تشخیصِ خاص ئو پیسْ حِفظَه مَکِه.
ایسِیژَاه شادیمْ گِ استادَلیْ چُوی کِرَم دوستی، مان ئوْ وَ گـُفتار ئو نِوِشتارون، شَپ‌شَپَه‌تُویتُونیْ اَژ ادب ئو هنر ئو تاریخ ئو فرهنگ، برپا مَکـَن ئو تلاشون یَسَه گِ وِلاتْ اِ خاوْ هیز دَن ئو دُواره ایمَه مَچِرِّن اِ دامون زُونِ داوْ ئو یادگاریَه‌ل باوَه‌مون. مایژِن‌مون اِ ویر لطافتِ معانی ئو ظرافتِ صورتْ در گفتارِ بومی‌مون.
انتشارات «پیشوک» با افتخار، تا جایْ گِه گیُون داشتُویتی، تَقِلا مَکِه وَ انتشارِ آثار ارزشمند نویسندَه‌ل پارس، پاس‌داری اژ زُونِ فاخرِ پارسی بکِه. وَ با مکتوب کِردِن ادبیات شفاهی ئو آثارِ محلی لکی ئو لری، اِ جورْ کتاوِ نفیسِ «نارینَه» زُون شیرین دالکـَل وِلات وِژمُونیژ، زِنیا بِکِه.
داریوش جعفری
زِمســــون 1400

سفارش تمام کتاب‌ها به صورت تلفنی امکان‌پذیر است و خرید شما از طریق پست پیشتاز به سراسر کشور ارسال می‌شود.


نظر دهید

ذخیره‌ی اطلاعات