انتشارات پیشوک

کتاب‌های «فرهنگ عامه»

قیمت: تومان

جلد کتاب 88- کیکله رو آب برد/ دنیا رو خواب برد- چاپ سوم

قیمت: تومان

جلد کتاب 71- یاد سرداران (دیوان لکی معمار چراغعلی بهرامی)

قیمت: تومان

جلد کتاب 66- دلتای دلتنگی(دلنوشته‌های ادبی)

قیمت: تومان

جلد کتاب 59- آن پنجاه و هفت دلاور طرهانی(کوهدشت)

قیمت: تومان

جلد کتاب 57- یال،زاوارون و چله‌یار (آل، زائو و نوزاد چهل‌روزه‌اش)

50- دارئِن

یاسر کرمی(بَرزین)

قیمت: تومان

جلد کتاب 50- دارئِن

قیمت: تومان

جلد کتاب 32- «حْواردَنی»‌هــای محلی لرستان جلد نخست: گروه نان‌ها و غلات

31- نارینه

کرم دوستی

قیمت: تومان

جلد کتاب 31- نارینه

قیمت: تومان

جلد کتاب 30- قصه‌ی لکی-فارسی سُرماوْنک(سرمه‌دان)

27- زِمسون

حشمت‌علی آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 27- زِمسون

قیمت: تومان

جلد کتاب 26- گاهشمار اقلیمی- زراعی زاگرس میانی «محاسبه، تعیین و تحلیل علمی مبدأ گاهشمار لکی»

11- چرخوناچرخان

کیانوش عباسی

قیمت: تومان

جلد کتاب 11- چرخوناچرخان