انتشارات پیشوک

کتاب‌های «شعر کلاسیک لکی»

قیمت: تومان

جلد کتاب 120- نارینه / چاپ دوم

115- بوسون عمر

حسین آزادبخت

قیمت: تومان

جلد کتاب 115- بوسون عمر

قیمت: تومان

جلد کتاب 111- اولین لکیونه – دار جنگه

قیمت: تومان

جلد کتاب 71- یاد سرداران (دیوان لکی معمار چراغعلی بهرامی)

50- دارئِن

یاسر کرمی(بَرزین)

قیمت: تومان

جلد کتاب 50- دارئِن

31- نارینه

کرم دوستی

قیمت: تومان

جلد کتاب 31- نارینه